Privacy statement

The Others neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met welcome@the-others.eu

Wie is The Others?

The Others is de besloten vennootschap The Others Creativity B.V., kantoorhoudende te (3812 BH) Amersfoort aan Soesterweg 300d, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58805435. The Others is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Others de verwerkingsverantwoordelijke. The Others heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Christian Visser bereiken via chris@www.the-others.eu.

Hoe gebruikt The Others jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor The Others persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens The Others voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door The Others worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:
Financiële administratie
Gegevens:
Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Facturatie
Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

CRM
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Sollicitatie
Gegevens:
Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag:
Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:
Nieuwsbrief
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account
Grondslag:

Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Social media marketing
Gegevens:
Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account
Grondslag:

Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:
Commercieel belang
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Persoonsgegevens

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
The Others heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij The Others over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij The Others. Je kunt verzoeken dat The Others je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om The Others te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van The Others of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van The Others te verkrijgen. The Others zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat The Others je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door The Others
Een verzoek kan verstuurd worden naar welcome@the-others.eu. The Others zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat The Others een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien The Others je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat The Others verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop The Others je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar welcome@the-others.eu. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop The Others jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar welcome@the-others.eu. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.