Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1 The Others:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Others B.V., statutair gevestigd te Amersfoort met KvK-nummer: 58805435, die zakelijke dienstverlening aanbiedt, onder meer in de vorm van het doen (ontwikkelen) van reclame-uitingen.

1.2 Opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die een opdracht heeft gegeven aan The Others of aan wie The Others een offerte heeft uitgebracht of aanbod heeft gedaan.

1.3 Overeenkomst:
de tussen The Others en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

1.4 Partijen:
The Others en Opdrachtgevers

1.5 Product:
de door The Others aangeboden, geoffreerde, te leveren of geleverde roerende zaak en/of dienst en/of licentie.

1.6 Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden van The Others

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes van en overeenkomsten met The Others als ook de aanvullende of gewijzigde aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

2.2
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.3
De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

3.1
Ieder aanbod van The Others is vrijblijvend, tenzij dit in het aanbod anders is bepaald.

3.2
Een offerte die The Others uitbrengt aan Opdrachtgever is 30 (dertig) dagen na verzending daarvan geldig.

3.3
The Others mag onderhandelingen over de Overeenkomst in elk stadium afbreken. Het afbreken van deze onderhandelingen door The Others leidt nooit tot een schadevergoedingsplicht aan haar zijde.

3.4
De Overeenkomst komt in ieder geval tot stand wanneer Opdrachtgever langs de elektronische weg, bijvoorbeeld via e-mail, haar akkoord geeft op een offerte van The Others, althans wanneer The Others een begin heeft gemaakt met de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

4. Prijzen, betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud.

4.1
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). Daarnaast brengt The Others de kosten voor materiaal, waaronder maar niet beperkt tot prints, en reiskosten in rekening aan Opdrachtgever, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.2
Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, moet Opdrachtgever direct na de totstandkoming van de Overeenkomst de overeengekomen prijs betalen aan The Others. Deze betaling mag in ieder geval niet later dan 30 (dertig) kalenderdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvinden.

4.3
Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is The Others niet verplicht tot levering van het Product, althans tot uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever, zolang de Opdrachtgever de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde factu(u)r(en) niet volledig heeft voldaan aan The Others.

4.4
Indien The Others werkzaamheden, althans prestaties, buiten de Overeenkomst verricht voor Opdrachtgever, is er sprake van meerwerk.

4.5
Meerwerk valt niet onder de overeengekomen (vaste) prijs tussen Partijen. The Others zal het meerwerk additioneel in rekening brengen aan Opdrachtgever op basis van het thans geldende uurtarief van The Others, althans haar betreffende uitvoerende medewerker, vermenigvuldigd met de daaraan bestede tijd.

4.6
Opdrachtgever is niet gerechtigd, althans doet hierbij afstand van het recht, om een schuld aan The Others te verrekenen met een vordering op The Others.

4.7
Na het verstrijken van de betalingstermijn van een factuur van The Others, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf het moment van verstrijken van de voornoemde betalingstermijn tevens de wettelijke handelsrente, zoals bedoeld in artikel 6:119a BW, over de openstaande hoofdsom aan The Others verschuldigd.

4.8
Opdrachtgever is aan The Others buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zodra Opdrachtgever in verzuim is. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de gehele openstaande hoofdsom van de factuur uit hoofde van de Overeenkomst met een minimum bedrag van €40,-, zonder dat daarvoor een termijnstelling en/of aanmaning vereist is.

4.9
Ingeval Opdrachtgever in betalingsverzuim verkeert, is The Others gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig wordt.

4.10
Alle door The Others geleverde roerende zaken blijven eigendom van The Others in ieder geval tot aan het moment dat Opdrachtgever alle betalingsverplichtingen die voortvloeien uit alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten heeft voldaan. Onder deze betalingsverplichtingen vallen in ieder geval de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde factu(u)r(en), althans de prijs van het Product, alsmede de eventuele wettelijke handelsrente, de buitengerechtelijke incassokosten en de gemaakte kosten van rechtsbijstand van The Others.

5. Intellectuele Eigendom

5.1
Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht op de in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of gemaakte beeld- en geluidsopnamen, waaronder maar niet beperkt tot: foto’s en video’s, alsmede bewerkingen daarvan (hierna: “IE-rechten”) berusten uitsluitend bij The Others.

5.2
Toestemming voor gebruik van een Product en/of een ander werk waarop IE-rechten rusten waarvan The Others rechthebbende is, wordt slechts in de vorm van een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie aan Opdrachtgever verleend. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, omvat deze licentie slechts toestemming voor het gebruik als omschreven in de Overeenkomst.

5.3
Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is elk gebruik van het Product en/of een ander werk waarop IE-rechten rusten waarvan The Others de rechthebbende is, dat buiten de in artikel 5.2 beschreven toestemming valt, een inbreuk op de IE-rechten van The Others.

5.4
Bij inbreuk op IE-rechten van The Others door Opdrachtgever, is Opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan driemaal de door de The Others gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een vergelijkbare vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

5.5
Bij inbreuk op IE-rechten van The Others door Opdrachtgever, is Opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan driemaal de door de The Others gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een vergelijkbare vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

6. Aansprakelijkheid

6.1
Iedere aansprakelijkheid (uit welke hoofde dan ook) van The Others voor directe schade van Opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de door The Others afgesloten aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald.

6.2
Indien The Others geen aanspraak op dekking onder een door The Others afgesloten aansprakelijkheidsverzekering kan maken, is The Others slechts aansprakelijk voor directe schade en dan tot een maximum bedrag van €5.000,- (zegge: vijf duizend euro) per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.

6.3
Iedere aansprakelijkheid van The Others voor enige andere vorm van schade van Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade en gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. The Others is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door The Others gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

6.4
De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van The Others gelden mede ten gunste van alle (rechts) personen, werknemers en/of ondergeschikten waarvan The Others zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

6.5
De in de leden 6.1 tot en met 6.3 genoemde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid van The Others komen te vervallen, indien en voor zover, de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van The Others

7. Slotbepalingen

7.1
Op de rechtsverhouding(en) tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitgesloten.